Vi er i fuld gang!

Formand for menighedsrådet, Allan Danielsen-Boe, fortæller:

Sidste efterårs valg til menighedsrådet betød stor udskiftning i Gødvad sogn. 7 ud af de 10 medlemmer var nyvalgte og såvel alder som anciennitet faldt betragteligt, uden at menighedsrådet af den grund blev til en decideret ungdomsklub. Det betød samtidig udskiftning på stort set alle tillidsposter i menighedsrådet, så vi er stadig ved at finde os til rette med de opgaver, der ligger foran os. En ny menighedsrådsperiode er også en chance for at gentænke den måde, vi gør tingene på – både i menighedsrådet og i sognet. Vi har overtaget et velfungerende sogn, hvor den daglige drift er i trygge hænder på de dygtige ansatte. Det giver til gengæld menighedsrådet mulighed for at fokusere på, hvad vi i sognet vil med vores kirke de kommende 4 år.

Menighedsrådet ønsker i løbet af valgperioden at lave en ny plan for kirkegården. Der er et stigende behov for urnegravsteder og et tilsvarende mindre behov for kistegravsteder. Kirkegårde er pga. fredningstid på grave imidlertid ikke noget, man laver om over en sommer. Den plan, der lægges for kirkegården nu, vil ikke være implementeret fuldt ud de første årtier. En ny plan bliver derfor også et forsøg på at forudsige udviklingen i begravelsesmønstre i fremtiden eller som minimum at sikre sig, at der løbende er mulighed for at ændre kirkegårdens indretning. På den måde kan vi sikre, at kirkegården kan følge med de ønsker de pårørende har.

En stor del af de nye beboere, der kommer til sognet, er unge og børnefamilier. Menighedsrådet ønsker, at kirken har tilbud, der rammer alle de, som ønsker at benytte kirken, uanset alder eller livssituation. Fra dåb og babysalmesang over minikonfirmand, kor, juniorklub og konfirmation til morgensang, foredragsarrangementer, filmklub, sorggruppe, koncerter, gudstjenester på plejecentret og naturligvis søndagens højmesse. En del af disse aktiviteter, f.eks. filmklub og juniorklub, drives af kirkens frivillige. De frivillige hjælper også til ved f.eks. minikonfirmandundervisningen. De frivilliges værdifulde indsats giver mulighed for et højere aktivitetsniveau i kirke og sognegård og de frivillige sætter pris på at være en del af kirkens fællesskab. Vi ser arbejdet med kirkens tilbud som en balancegang mellem at bevare kirkens traditioner og historie og samtidig vove at prøve nye aktiviteter af, så kirkens tilbud følger med tiden.

Menighedsrådet er repræsentanter for alle i sognet og ønsker at være det, uanset hvordan og hvor meget du bruger kirken. Vi er meget lydhøre for forslag, input og ønsker, som du måtte have.

Sommeren 2017